English
中文版本
首页>>产品中心
名称 对羟基苯甲醛 [123-08-0]
化学名 p-Hydroxybenzaldehyde
价格
CAS No. 123-08-0
同义词 英文名 p-Hydroxybenzaldehyde 别名 4-Hydroxybenzaldehyde 产品名称 对羟基苯甲醛; 4-羟基苯甲醛
分子量 122.12
分子式 C7H6O2
结构式
外观
性质
规格
纯度
产品描述 英文名 p-Hydroxybenzaldehyde 别名 4-Hydroxybenzaldehyde 产品名称 对羟基苯甲醛; 4-羟基苯甲醛 copyRight CAS 登录号:123-08-0, 对羟基苯甲醛, 4-羟基苯甲醛 分子式 C7H6O2 分子量 122.12 CAS 登录号 123-08-0 EINECS 登录号 204-599-1
产品搜索
联系我们